Algemene voorwaarden
&
Privacyverklaring

Danique Koenen Photography

1. Algemene voorwaarden Danique Koenen Photography

Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden ZAKELIJKE DIENSTVERLENING (OVK) (H6 19.1.1) | 01.01.02a Danique Koenen Photography 20201028-2

 1. Opdrachtnemer: Danique Koenen Photography, (KvK-nummer 76540758), gevestigd en kantoorhoudende te (3831 MD) Leusden aan het adres Dinkelwijk 45.
 2. Opdrachtgever: de (beoogde) contractspartij van Opdrachtnemer.
 3. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst.
 4. Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

Artikel 2. De Overeenkomst

 1. Deze Voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten van Opdrachtnemer, zulks met uitdrukkelijke uitsluiting en afwijzing van alle algemene voorwaarden die Opdrachtgevers op hun briefpapier, bestellings- en leveringsformulieren en dergelijke vermeld en/of ergens gedeponeerd of van toepassing verklaard. Door het enkel aanvragen van een offerte en/of verstrekken van een opdracht aan Opdrachtnemer aanvaardt de Opdrachtgever deze Voorwaarden en ziet de Opdrachtgever daardoor uitdrukkelijk af van de toepasselijkheid van eigen algemene voorwaarden.
 2. In geval van een schriftelijke offerte of schriftelijke opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer worden deze offerte of opdrachtbevestiging geacht de volledige Overeenkomst weer te geven en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen. Wijzigingen van/aanvullingen op de tekst van offerte of opdrachtbevestiging maken naast de offerte of opdrachtbevestiging enkel deel uit van de Overeenkomst als dit door Opdrachtnemer expliciet schriftelijk wordt erkend waarbij ingeval van tegenstrijdigheid de tekst van de offerte of opdrachtbevestiging prevaleert.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien Opdrachtnemer niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van de wijziging te hebben gedaan, een schriftelijk protest daartegen van Opdrachtgever heeft ontvangen.
 4. Offertes van Opdrachtnemer hebben een beperkte geldigheidsduur van 10 werkdagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer heeft steeds het recht een door Opdrachtgever aanvaarde offerte binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan te herroepen. Aan informatie uit offertes, folders, reclamematerialen of van de website van Opdrachtnemer kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijke benadert.

Artikel 3. De Prestatie

1. Opdrachtnemer verricht de opdracht voor Opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen. Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, rust op Opdrachtnemer een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Pagina 1 van 5

Algemene Voorwaarden ZAKELIJKE DIENSTVERLENING (OVK) (H6 19.1.1) | 01.01.02a Danique Koenen Photography 20201028-2

 1. Voor Opdrachtnemer geldende termijnen zijn niet fataal, tenzij partijen in de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een overeengekomen voor Opdrachtnemer geldende termijn gaat eerst in nadat de Overeenkomst is gesloten en alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Opdrachtnemer. Een overeengekomen voor Opdrachtnemer geldende termijn wordt minimaal verlengd met het aantal dagen dat is verstreken tussen het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en het moment waarop alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit van Opdrachtnemer zijn gekomen.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht om de opdracht (deels) door derden te laten uitvoeren.

Artikel 4. Prijs en betaling

 1. Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden prijzen exclusief btw.
 2. Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders (zoals middels een vaste prijs) is overeengekomen verricht Opdrachtnemer haar werkzaamheden ten minste tegen een uurtarief van [€ 70] en worden externe kosten rechtstreeks doorbelast aan Opdrachtgever. Eventuele voorschotten worden pas verrekend bij (en gelden dus als verschuldigd betaald tot in ieder geval) de laatste declaratie aan Opdrachtgever.
 3. Prijsverhogingen voortvloeiende uit op mondeling of schriftelijk verzoek van Opdrachtgever verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn integraal voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Opdrachtnemer bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Alle betalingen door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer dienen te worden gedaan op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekeningnummer, zonder opschorting of verrekening, in euro’s en uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum. Voorschotten dienen op de factuurdatum zelf te worden betaald. Dit betreffen ‘voor de voldoening bepaalde termijnen’ in de zin van art. 6:83 sub a BW.
 6. Bij gebreke van volledige en tijdige betaling zoals bedoeld in voorgaand lid treedt Opdrachtgever van rechtswege in verzuim met in ieder geval de volgende gevolgen:
  1. Opdrachtgever wordt een rente verschuldigd van 1,5% per maand over de openstaande

   factuur/facturen;

  2. Opdrachtgever wordt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de

   openstaande factuur/facturen met een minimum van € 250,00;

  3. Indien Opdrachtnemer Opdrachtgever ter zake haar betalingsverplichtingen in rechte

   betrekt wordt Opdrachtgever eveneens, in aanvulling op voorgaande leden, de daadwerkelijke kosten die Opdrachtnemer daarvoor dient te maken (zoals advocaatkosten, deurwaarderskosten, griffierechten etc.) verschuldigd.

 7. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien Opdrachtgever vermeldt dat betaling betrekking heeft op (een) latere factu(u)r(en).

page2image3786288

Pagina 2 van 5

Algemene Voorwaarden ZAKELIJKE DIENSTVERLENING (OVK) (H6 19.1.1) | 01.01.02a Danique Koenen Photography 20201028-2

8. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever zekerheidsstelling en/of vooruitbetaling te verlangen voor de nakoming door Opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Zulks geldt in ieder geval bij enige overschrijding van enige betalingstermijn, of enige andere tekortkoming ten aanzien van deze Overeenkomst of ten aanzien van andere Overeenkomsten zijdens Opdrachtgever. Opdrachtgever zal hieraan op eerste verzoek voldoen.

Artikel 5. Kwaliteit en klachten

1. Opdrachtgever dient binnen dertig (30) dagen na het verrichten van de werkzaamheden én (in ieder geval) binnen veertien (14) dagen na ontvangst de factuur een beroep te doen op een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer. Na verloop van deze termijn wordt geacht dat de werkzaamheden aan de Overeenkomst beantwoorden.

Artikel 6. Overmacht

 1. Indien Opdrachtnemer door een niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen is sprake van een overmachtstoestand, is Opdrachtgever niet bevoegd de Overeenkomst te ontbinden en wordt de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
 2. Indien enige overmachtstoestand twee (2) maanden heeft geduurd, heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. In geval van een overmachtstoestand heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Opdrachtnemer als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 4. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: staking, uitsluiting, brand en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 7. Industriële en intellectuele eigendom

 1. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Opdrachtnemer de auteursrechten, octrooirechten en alle overige rechten van industriële en/of intellectuele eigendom op de door haar verrichte werkzaamheden, gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, video’s, tekeningen, (proef)modellen, recepten, programmatuur enz.
 2. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen blijven de rechten op de in dit artikel genoemde gegevens eigendom van Opdrachtnemer ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
 3. Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever wordt verstrekt, blijft eigendom van Opdrachtnemer en mag door Opdrachtgever alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is.

Pagina 3 van 5

Algemene Voorwaarden ZAKELIJKE DIENSTVERLENING (OVK) (H6 19.1.1) | 01.01.02a Danique Koenen Photography 20201028-2

 1. Opdrachtgever zal de informatie van Opdrachtnemer niet aan derden verstrekken, op welke wijze dan ook, behoudens voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met de goede uitvoering van de Overeenkomst en dan alleen nadat en voor zover een geheimhoudingsverplichting is overeengekomen.
 2. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, zal Opdrachtgever het door Opdrachtnemer geleverde beeldmateriaal niet vermenigvuldigen, publiceren en/of verspreiden. Bij ieder gebruik van het door Opdrachtnemer geleverde beeldmateriaal, zal Opdrachtgever de naam van Opdrachtnemer duidelijk vermelden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of een derde in verband met (de uitvoering van) de Overeenkomst of een door Opdrachtnemer geleverde dienst, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot maximaal 100% van de factuurwaarde] van de door Opdrachtgever bij Opdrachtnemer geplaatste opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Wanneer Opdrachtnemer is verzekerd en haar verzekering daadwerkelijk naar aanleiding van de betreffende aansprakelijkheid uitkeert, is haar aansprakelijkheid beperkt tot dat uitgekeerde bedrag.
 3. De aansprakelijkheidsuitsluiting in dit artikel blijft buiten toepassing, indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of haar leidinggevend personeel.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten in de door Opdrachtgever verstrekte informatie, zoals voorgeschreven werkwijzen of gegeven orders, aanwijzingen en instructies, en voor schade die het gevolg is van door Opdrachtgever of in haar opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.
 5. De gevolgen van de naleving (door Opdrachtnemer of derden) van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege zijn voor rekening van Opdrachtgever, ongeacht of de oorzaak/noodzaak van die naleving aan Opdrachtgever, Opdrachtnemer of een derde te wijten is.
 6. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op de verplichtingen, zoals die voortvloeien uit dit artikel, indien zij zelf aan al haar verplichtingen ten opzichte van Opdrachtnemer heeft voldaan.
 7. Ieder vorderingsrecht uit welke hoofde dan ook van Opdrachtgever op Opdrachtnemer verjaart uiterlijk één jaar na het verrichten van de werkzaamheden.

Artikel 9. Opschorting, verrekening en ontbinding

1. In de navolgende gevallen is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is – buitengerechtelijk te ontbinden:

 1. indien Opdrachtgever haar faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt,

  dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, dan wel Opdrachtgever krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;

 2. indien Opdrachtgever (onderdelen van) haar onderneming althans haar activiteiten geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt dan wel staakt;

Pagina 4 van 5

Algemene Voorwaarden ZAKELIJKE DIENSTVERLENING (OVK) (H6 19.1.1) | 01.01.02a Danique Koenen Photography 20201028-2

c. indien ten laste van Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
d. indien Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van haar verplichtingen, of indien Opdrachtgever reeds tekort is

geschoten.
2. Het voorgaande laat de overige rechten van Opdrachtnemer onverlet.

Artikel 10.Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Overeenkomst is alleen Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 2. Uitsluitend de rechtbank die bevoegd is ter zake van de gemeente waar Opdrachtnemer gevestigd is, is bevoegd om geschillen te beslechten die voortvloeien uit de Overeenkomst, tenzij Opdrachtnemer kiest voor de wettelijk relatief bevoegde rechter.

Pagina 5 van 5

2. Privacyverklaring Danique Koenen Photography

Privacyverklaring

  1. Inleiding

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van je verwerken als we een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad met je. Ook vertellen we je waarom en hoe lang we jouw gegevens verwerken en wat jouw rechten zijn met betrekking tot elke verwerking. Daarnaast verstrekken we onder meer informatie over de partijen waarmee we samenwerken en over ons beveiligingsbeleid.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van jouw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

  1. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De Verantwoordelijke is:

 

Danique Koenen Photography

Adres:

Dinkelwijk 45

Postcode:

3831 MD

Plaats:

Leusden

Tel-nr.:

06-52199776

E-mail:

dmm.koenen@gmail.com

  1. Privacymanager

Wij hebben een Privacymanager aangesteld. Dat is niet een ‘functionaris voor gegevensbescherming’, zoals bedoeld in artikel 37 van de AVG. Wel is dit iemand die erop toeziet dat jouw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet. De werkzaamheden van de Privacymanager bestaan onder meer uit toezicht houden en vragen en klachten afhandelen. De contactgegevens van onze Privacymanager zijn:

Danique Koenen, dmm.koenen@gmail.com; 06-52199776.

  1. De persoonsgegevens die wij verwerken

Afhankelijk van jouw relatie met onze organisatie en het doel waarvoor we gegevens verwerken, noteren wij (steeds sommige van) de volgende gegevens:

  1. Voor- en achternaam
  2. Geslacht
  3. Adresgegevens
  4. Telefoonnummer
  5. E-mailadres
  6. Functiegegevens
  7. Bankrekeningnummer
  8. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. het voeren van een financiële administratie
  2. het verwerken en uitvoeren van opdrachten

De verwerkingsgronden zijn die zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG (toestemming, overeenkomst of gerechtvaardigd belang).

  1. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit.

  1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

In het algemeen bewaren wij jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we jouw gegevens hebben verzameld. De bewaartermijn kan van geval tot geval anders zijn. Een voorbeeld is dat wij een aantal documenten voor een minimale termijn moeten bewaren voor belasting- of administratiedoeleinden. We zullen in die gevallen alleen die gegevens bewaren die noodzakelijk zijn om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Na de wettelijke bewaartermijnen zullen wij jouw gegevens verwijderen of anonimiseren.

  1. Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit geschiedt in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst met je en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Voor zover deze derden hebben te gelden als verwerker hebben wij met die derden een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer beveiliging, geheimhouding en jouw rechten worden geregeld. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Het op bovenstaande wijze en gronden inschakelen van derden doen wij bij de volgende categorieën van verwerkingen:

  1. het voeren van een financiële administratie
  2. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken op onze website cookies. Dat is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. 

Wij gebruiken de volgende cookies:

  1. cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
  2. cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
  3. cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

  1. Jouw rechten (inzage, aanpassing, verwijdering etc.) 

Hierna wordt uitgelegd wat jouw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens.

  1. Recht op inzage

Je hebt het recht op inzage in jouw eigen gegevens. Daaronder valt ook de vraag wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen de gegevens worden verstrekt en wat de bewaartermijnen zijn.

  1. Recht op rectificatie 

Je kunt ons vragen jouw gegevens direct te laten rectificeren. Je hebt ook het recht om onvolledige gegevens volledig te maken door bijvoorbeeld een e-mail aan ons te sturen.

  1. ‘Recht om vergeten te worden’ 

Je hebt het ‘recht om vergeten te worden.’ Op verzoek zullen wij jouw gegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen. We mogen echter niet altijd al jouw gegevens verwijderen. Soms is de verwerking bijvoorbeeld nog nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van claims.

  1. Recht op beperking van de verwerking

Je hebt in principe het recht om de verwerking van jouw gegevens te laten beperken, bijvoorbeeld als je meent dat jouw gegevens onjuist zijn of verwerking daarvan onnodig is.

  1. Mededeling van rectificatie, verwijdering of beperking 

Tenzij het onmogelijk is of onevenredig veel inspanning kost, zullen wij de ontvangers van jouw gegevens op de hoogte stellen van elke rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking.

  1. Recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens

Je hebt het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit houdt in dat je een verzoek kunt doen om jouw gegevens te ontvangen. Vervolgens kun je deze gegevens opslaan voor persoonlijk hergebruik. Je hebt dit recht alleen met betrekking tot gegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt én als de verwerking berust op toestemming of een overeenkomst waarbij je partij bent.

  1. Intrekken toestemming

Als de gegevensverwerking berust op toestemming, hebt je het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Wel blijft de verwerking van jouw gegevens van de periode vóór het intrekken rechtmatig.

  1. Recht van bezwaar

Je hebt in principe het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Na jouw bezwaar zullen wij in principe de verwerking van jouw gegevens stoppen.

  1. Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter. 

Als je van mening bent dat de verwerking van jouw gegevens inbreuk maakt op de wet kun je contact opnemen met onze Privacymanager, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of naar de rechter te stappen.

  1. Beperkingen van jouw rechten 

Soms kunnen wij jouw rechten beperken, bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, zoals fraude.

Ieder verzoek kun je richten tot onze Privacymanager. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. 

  1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Privacymanager.

  1. Veranderingen

Wij kunnen deze verklaring wijzigen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld in geval van nieuwe verwerkingsvormen. De meest actuele privacyverklaring kun je vinden op onze website. We raden je aan deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte blijft.

28 oktober 2020